Ansökningslänken finner du i rutan längst ner till höger.

Anmälningsplikt

Auktoriserade företag har en skyldighet att vid större förändringar inom bolaget meddela kansliet om detta. Ex. namnbyte, ägarbyte, förvärv av bolag, konkurs etc.

Sanningsförsäkran

Företaget ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Därför är anmälningsplikten viktig för att säkerställa att informationen under hela auktorisationsperioden är korrekt.

Arbetskraftskostnad/omsättning

I de fall där företaget har en arbetskraftskostnad/omsättning som understiger 65 % kommer det att krävas en förklaring av företaget.

Miljöledningssystem

För att kravet om miljöledningssystem ska kunna följas upp på ett bra sätt krävs certifikat (ISO, FR eller motsvarande) alternativt tydlig dokumentation över följande områden:

  • Miljöutredning
  • Miljöpolicy
  • Miljömål
  • Handlingsplan

Flera bolag

I de fall där två eller flera bolag med olika organisationsnummer marknadsförs under samma namn och därmed kan förväxlas av kund – måste samtliga bolag vara auktoriserade.

Auktorisationsutbildning

Auktoriserade företag förbinder sig att minst en person i ledande befattning genomgår en kostnadsfri auktorisationsutbildning i Almegas regi under auktorisationsåret.
Mer om auktorisationsutbildningen

Flera verksamhetsområden

Vid de fall där ett företag ansöker om auktorisation, måste företaget ansöka för hela bolaget. Om det ingår flera verksamheter i bolaget gäller endast auktorisationen för de områden som hör ihop med avtal tillhörande serviceentreprenad.

Underentreprenör

Det är av stor vikt att företagen tar ansvar för eventuella underentreprenörer och informerar dessa om auktorisationsvillkoren. Organisationsnummer på underentreprenörer skickas in i samband med ansökan.

Kontroll

I  vår kontroll av auktoriserade företag och eventuella underentreprenörer används följande kontrollsystem; Bolagsverket, CreditSafe, Market Manager, UC, Skatteverket och Almegas olika medlemssystem. Utöver detta granskas den information som vid ansökan eller vid andra kontroller begärs in av företagen.

Eventuell extern information kring misstankar om krav som ej uppfylls av något auktoriserat bolag, kommer att granskas och följas upp.

Avgifter

Företagets omsättning                                   Årsavgift

Mindre än 10 Mkr                                                  5.000 kr

Mellan 10 och 50 Mkr                                          10.000 kr

Mellan 50 och 100 Mkr                                        15.000 kr

Över 100 Mkr                                                         20.000 kr


Maximal avgift för koncern som auktoriserar fler än en (1) juridisk person: 40 tkr.

För godkännande

För att företaget ska bli godkänt krävs att samtliga krav uppfylls och att all begärd information har skickats in.