Välkommen till en växande bransch


Facility management företagen (FM) är en växande framtidsbransch - 30 000 jobb fram till 2025

  • FM-branschen uppskattas årligen omsätta över 100 miljarder kronor och vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt - 30 000 nya jobb fram till år 2025.
  • Vi bidrar till samhället genom att skapa arbetstillfällen för unga och personer med utländsk bakrund - grupper som generellt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
  • Fortsatt tillväxt förutsätter dock samhällsförändringar och större insikt om branschens betydelse.


FM- rapporten 2016
Facility Management (FM) är en stor, men dold bransch i Sverige samtidigt som just Sverige är ett av de mest utvecklade länderna inom FM. Almega FM- företagen och branschorganisationen IFMA har i samarbete tagit fram en rapport där siffror och statistik för branschen redovisas på ett sätt som inte tidigare gjorts.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Visa alla

Vad betyder FM?

FM står för Facility Management. Facility management omfattar flera discipliner för att säkerställa funktionaliteten i en bebyggd miljö, exempelvis fastighetsservice och underhåll, reception- samt städtjänster

Facility Management– är det inte bara ett finare ord för städbranschen?

Facility Management omfattar mycket mer än städning. Framför allt representerar FM-branschen ett modernt arbetssätt för utförande av fastighetsnära servicetjänster och erbjuder en helhetslösning av exempelvis fastighetsservice, reception, växel och lokalvård. En anställning kan innebära att en medarbetare utför flera av dessa tjänster istället för en.

Vad skiljer FM-branschen mot andra liknande branscher?

Möjligtvis kan Facility Management jämföras med bemanningsbranschen. Jämförelsen haltar dock eftersom FM-branschens erbjudande bygger på att helhetslösningar, där en medarbetare kan arbeta med flera uppgifter för en och samma kund. Bemanningsbranschen bygger ju snarare på att en medarbetare genomför samma uppgift för flera kunder.

Har kollektivavtalsfrågan någon grund i ert val att starta en ny branschorganisation?

Det är inget vi fokuserar på i dag, men i förlängningen tror vi att det är fördelaktigt att ha ett gemensamt kollektivavtal.

Vad har ni för kortsiktiga/långsiktiga mål?

Vi kommer att arbeta stenhårt för att Facility Management ska växa snabbt i Sverige. 2025 räknar vi med att FM-branschen kommer att ha anställt ytterligare 30 000 personer. För att nå dit kommer vi att behöva driva frågor som underlättar anställning och frågor som gör det enklare att välja FM-yrket.

En växande FM-bransch innebär också stora möjligheter till s.k. instegsjobb för grupper som i dag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Därmed kan vi bidra till att få ned den höga arbetslösheten.

Hur ser ni på FM-branschens utveckling?

De senaste åren har FM-branschen haft en stark tillväxttakt och branschen omsätter i dag över 100 miljarder årligen. Vi tror att FM-branschen kommer ha anställt ytterligare 30 000 personer 2025.

Med vilka siffror kan ni underbygga uttalandet att ni ska växa med 30 000 nya medarbetare till 2025?

Vår bedömning bygger på våra egna siffror gällande branschens utveckling, samt att vi i undersökningar från landsting och kommuner kan se att outsourcing tenderar att öka.

Ni säger att ni skapar nya jobb. Handlar det inte om att ni bara tar över befintliga jobb som redan i dag finns i kommuner och landsting?

Vi skapar jobb. Vi räknar med att fram till och med 2025 har det skapats 30 000 nya jobb inom facility management. Det speglar vart FM-branschen är på väg.

På samma sätt som när exempelvis Volvo eller Ericsson vinner nya uppdrag kan det förstås innebära att någon annan drar ned på sin verksamhet. När det gäller kommuner och landsting bygger det i detta sammanhang ofta på att man gjort ett strategiskt val att lägga ut facility management-tjänster på externa leverantörer. 

Frågan om vinster i välfärdssektorn diskuteras flitigt inom ramen för den politiska debatten. Hur ser ni på det?

Det är en viktig diskussion där vi hoppas på att en majoritet av våra politiker ska vara tydliga med att det i första hand är kvalitet (inte ägarform) som ska ligga till grund för utvecklingen av välfärdssektorn.

Delar ni Almegas kritik mot offentliga upphandlingar?

Absolut! Vi anser att offentliga upphandlingar borde vara mer innovativa än de är i dag, exempelvis bör det finnas möjlighet att upphandla flera tjänster som täcker samma behov.

I dag tenderar upphandlingarna att i för hög utsträckning tillfalla parten som angett lägst pris. Det riskerar att påverka kvaliteten och är därmed ett problem.

Hur menar ni att ni att ni som bransch- och arbetsgivarorganisation bättre ska kunna bidra till minskat skattefusk?

Vi är övertygade om att genom en mer etablerad bransch, med en gemensam syn kring arbetssätt, redovisning och generellt marknadsagerande, kommer vi att bidra till minskat skattefusk.