Serviceentreprenörernas årliga branschrapport 2014

Städ- och servicebranschen består av 2 118 aktiebolag med sammanlagt över 52 000 anställda och omsatte över 27,5 miljarder kronor år 2012/2013. Årets branschrapport visar att företagens omsättningsökning har planat ut något jämfört med tidigare år.
Även resultatutvecklingen försämras, för andra året i rad är det en negativ resultatutveckling.

Även om branschen har haft en omsättningsökning kan man se tydligt att prispressen och konkurrensen har ökat. Statistik från SCB och vår företagsenkät visar att företagens kostnader ökar mer än priserna på de tjänster som företagen levererar. Konkurrensen från oseriösa aktörer i branschen upplevs också som ett stort problem hos majoriteten av företagen. Upphandlingsvillkoren på städmarknaden förmår inte alltid att stänga ut oseriösa aktörer. Det är också en av förklaringarna till att majoriteten av företagen, för att förbättra lönsamheten, erbjuder kunderna närliggande tjänster som medför en mer rationell verksamhet och som kan utföras med samma personal. En utveckling som håller i sig utifrån svaren i årets företagsenkät.

Andelen av Almega Serviceentreprenörernas medlemsföretag som väljer att delta i offentlig upphandling har ökat från 42,4 procent till 48,6 procent. Det är en ökning med över 6 procentenheter jämfört med föregående år. 15 procent av företagen deltar i stor omfattning medan 33 procent av företagen deltar i mindre omfattning i offentliga upphandlingar. Deltagandet i offentlig upphandling ökar för andra året i rad. Det är fortfarande många företag som väljer att avstå från offentliga upphandlingar. Det råder fortfarande en enighet i branschen gällande den kritik som finns gentemot hur offentlig upphandling fungerar. Det är för mycket fokus på priset och för dålig uppföljning av egna ställda krav. Andelen av omsättning som kommer från offentlig upphandling har fortsatt att öka.

De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda (74 procent) som arbetar med städ- och servicetjänster i Sverige. Den del av städ- och servicepersonalen som är anställda inom stat, kommun och landsting (inklusive offentligt ägda företag) har minskat med 17 procentenheter sedan 2005.

En klar majoritet av företagen har utökat sitt tjänsteutbud under de senaste två åren och planerar också att utöka utbudet av tjänster kommande år. Det är också en av förklaringarna till att det blir allt vanligare att arbeta som underentreprenör och att anlita underentreprenörer. Fler företag än tidigare kallar sig för service- eller facilityföretag snarare än städföretag.

Städ- och servicebranschen är en jobbskapande bransch. Närmare 54 procent av de som anställdes i branschen under föregående år kom från tidigare arbetslöshet. Många är födda utanför Sverige (47,7 procent) och en låg andel har en eftergymnasial utbildning (15 procent). Det är en kvinnodominerad bransch där 78 procent av de anställda är kvinnor (inom offentlig sektor är siffran 89 procent och hos privata aktiebolag 59 procent) och
städyrket är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i Sverige. Städ- och servicebranschen har 33 procent kvinnliga verkställande direktörer. Det kan jämföras med övriga näringslivet där motsvarande siffra endast är 10 procent.