Branschrapport för saneringsbranschen

För första gången presenterar Almega Serviceentreprenörerna en branschrapport för saneringsbranschen som består av omkring 125 aktiebolag med cirka 3 300 anställda. Branschen omsatte 2,9 miljarder kronor år 2007/08.

Saneringsbranschen består av omkring 130 företag med nästan 3 300 anställda och omsatte 2,9 miljarder kronor år 2007/08. Branschen kan indelas i tre huvudsakliga delbranscher/verksamhetsområden – industriservice, skadeservice och kärnkraftsservice.

Utifrån företagen i branschen är det noterbart att endast 6 procent av företagen har över 100 anställda, att nästan var fjärde anställd inom företagen är mellan 18-24 år och att hela 80 procent av de anställda är män. Det visar sig också att de flesta företag, 80 procent, använder sig av underentreprenörer.

I den senaste statistiken går det att konstatera att den ekonomiska krisen inte hittills haft lika stort genomslag på saneringsbranschen som helhet jämfört med många andra områden. Någon analys av eventuella skillnader mellan de olika delbranscherna inom sanering har dock inte gjorts. Området sanering förefaller inte lika konjunkturkänslig som exempelvis närliggande städbranschen. Medlemsundersökningen till Almegas saneringsföretag visar också att framtidsutsikterna generellt sett verkar ljusa för branschen som helhet. Detta trots att nästan 76 procent av företagen upplever att kostnaderna ökar medan endast 41 procent upplever att prisutvecklingen
står stilla.

En annan intressant del att ta fasta på är den utveckling som sker inom företagens tjänsteutbud. Vår definition av branschen utgår från medlemsföretag inom Almega Serviceentreprenörerna där huvuddelen av omsättning och verksamhet utgörs av olika former av saneringsarbete. Men de flesta av dessa företag erbjuder idag fler tjänster än sanering. Många av företagen är idag att betrakta som servicebolag som erbjuder en flora av tjänster och ställer om utbudet efter en mer komplex och varierad
efterfrågan på marknaden.

En majoritet av företagen (55,9 procent) har deltagit i offentlig upphandling. Över hälften av de som deltagit är missnöjda med hur den offentliga upphandlingen fungerar, varav de flesta framhåller fokuseringen på lägsta pris som en förklaring till detta. I rapporten framkommer också att det finns en splittrad syn på offentlig upphandling där upphandlare i högre utsträckning tycker att det har blivit bättre. Majoriteten av företagen upplever däremot att det inte har skett någon förändring.

Läs rapporten (pdf)