Städbranschens omfattning och utveckling - branschrapport 2008

I denna första branschrapport för städ- och serviceföretag presenteras statistik och nyckeltal för både branschen som helhet och för Almega Serviceentreprenörerna. I denna rapport redovisas också två nya undersökningar, den ena bland medlemsföretag och den andra bland kundföretag.

Det finns 1 662 aktiebolag inom området städ- och service. De flesta av bolagen, cirka 77 procent, är småföretag med 10 eller färre anställda. Företagen omsatte år 2006/2007 närmare 16,5 Mdr kr och sysselsatte cirka 34 500 personer.

Rapportens definition av städbranschen baserar sig på Market Manager Partners branschområde MM-städservice. Statistiska centralbyråns SNI-kod (81210) för branschområdet lokalvård uppgår till 6 035 företag. Av dessa har 5 447 tio anställda eller färre.

Nettoresultatet har ökat med 67 procent för branschen under de senaste fyra åren och var 2006/2007 443 miljoner kr. Den positiva utvecklingen för branschen stämmer väl överens med en tydlig majoritet av företagen. I denna rapport kan vi också utläsa att framtidsutsikterna för företagen är ljusa och att den positiva trenden förväntas hålla i sig under 2008.

Den positiva utvecklingen av branschen under de senaste fem åren gällande omsättning, antal anställda och resultat är tydlig. Branschen breddas årligen med fler företag vilket gör att konkurrensen hårdnar. Förklaringen till den positiva utvecklingen är främst att företagen idag erbjuder fler tjänster än städning i kombination med att andelen företag som lägger ut sin städning och andra serviceområden på entreprenad tycks öka. Detta gäller inte minst på den offentliga sidan där marknaden växer årligen för servicetjänster.

Undersökningarna som Almega Serviceentreprenörerna låtit göra och som redovisas i denna rapport visar att nära hälften av medlemsföretagen har deltagit i offentlig upphandling under 2007. Det största problemområdet på den offentliga marknaden är prisfokuseringen vid upphandlingar. För branschens välmående och för att få en rättvis konkurrens på marknaden är det viktigt att det läggs större vikt vid kvaliteten och seriositeten hos företagen. Inte minst hos en bransch som har haft och fortfarande har problem med oseriösa aktörer på marknaden. Här har alla inblandade parter ett ansvar. Almega Serviceentreprenörerna lanserade i början av året den nya auktorisationen; Auktoriserad Serviceentreprenör. Den har fått väldigt positiv respons och efterfrågas inte minst bland kundföretagen och är ett steg i rätt riktning för att öka branschens anseende.

Resultaten från kundundersökningen visar att nästan 70 procent av företagen väljer att lägga ut städningen på entreprenad. Kunderna anger att de i upphandlingar värderar kvalitet, service och innehav av F-skattsedel före priset. Vilket är positivt och öppnar för företagen att konkurrera med kvalitet och service.

Läs rapporten (pdf)