Fakta om branschen

Fakta om städbranschen

Städbranschen är en viktig del i lösningen  den integrationsutmaning Sverige står inför. Våra medlemsföretag sysselsätter i hög grad utrikes födda som ofta kommer ifrån arbetslöshet. Men branschen står också för utmaningar, såsom osund konkurrens från offentlig sektor och upphandlingar som ensidigt fokuserar på lägsta pris.  

Den här texten försöker ge en övergripande bild av städbranschen och dess utveckling. Vill du läsa mer om städbranschen, eller våra andra branscher, hänvisar vi till branschrapporterna som du hittar här. 

Företagen i branschen  

Städbranschen som helhet består i dag av drygt 3 000 aktiebolag. Av dessa är 850 medlemmar hos Almega StädföretagenDet innebär att vi representerar 70 procent av städbranschen sett till antalet anställda.  

Fyra av fem företag (2 402) i städbranschen är mikroföretagdet vill säga de har 9 anställda eller färre En knapp procent (21) har fler än 250 anställda. Sedan 2017 har antalet företag ökat med 130 stycken. Tre av dessa har fler än 250 anställda.  

Bland Almega Städföretagens medlemmar är 53 procent (432) mikroföretag och knappt 3 procent (21) stora företag. I hela näringslivet är endast 0,1 procent stora företag.   

Över 70 procent av företagen i branschen finns i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne.  

 

Anställda i branschen 

Städbranschen är en personalintensiv bransch. Till viss del används maskiner, men det är de anställda som är den viktigaste resursen. Privata företag i städbranschen sysselsätter drygt 56000 personerNärmare 40 000 av dessa arbetar på företag som är medlemmar i Almega Städföretagen. Det innebär att ungefär 75 procent av de anställda hos de privata företagen i branschen omfattas av kollektivavtalUngefär 20 000 personer arbetar med städning och har en offentlig arbetsgivare. 

Branschen är en väg in på arbetsmarknaden för många som står en bit ifrån. Nästan hälften (49 procent) av de som anställdes i branschen under 2017 kom från arbetslöshet. Över hälften är födda utanför Sverige (54 procent) och en låg andel har en eftergymnasial utbildning (17 procent). Branschen utmärker sig genom att vara bra på att sysselsätta kvinnor med flyktingbakgrund. En grupp som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Städbranschen är kvinnodominerad, 73 procent av de anställda är kvinnor. Inom offentlig sektor är siffran närmare 90 procent. Städyrket är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i SverigeI städ- och hemservicebranschen är över häften av vd:arna kvinnor. Två av tre av egenföretagarna eller som driver ett aktiebolag inom städ och hemservice är kvinnor. 

En undersökning genomförd av Demoskop 2017 visade att hela 68 procent av medlemsföretagen vill nyanställa, men att flera hinder föreligger. Fyra av fem företagare menar att hitta rätt medarbetare är ett ganska stort eller mycket stort problem. Över hälften uppger att regelkrångel är ett ganska eller mycket stort problem, och tre av fyra anser att flexiblare turordningsregler skulle vara positivt. Detta vittnar om en bransch som är redo att släppa fram fler jobb och anställa fler, om rätt politiska förutsättningar ges. De skriande behoven av strukturreformer har aldrig varit större. 

 

Omsättning  

Den sammanlagda omsättningen i branschen var 2016/2017 närmare 30,7 miljarder, varav omsättningen för Almega Städföretagens medlemmar var 26 miljarder. Det är en ökning med 13,3 miljarder för hela branschen och bland Almega Städföretagens medlemmar 11,1 miljarder under de senaste 10 åren. 

Utvecklingen i branschen 

Företagens kostnader fortsätter att öka mer än priserna på de tjänster som företagen levererar, det visar statistik från SCB och även vår företagsenkät. Konkurrensen från oseriösa aktörer i branschen samt osund konkurrens från offentliga aktörer upplevs som ett stort problem av företagen. Upphandlingsvillkoren på städmarknaden förmår inte alltid att stänga ut oseriösa aktörer. Därför minskar deltagandet i offentliga upphandlingar på ett ytterst oroväckande sätt. Hela två av tre av medlemsföretagen väljer att inte delta i offentlig upphandling.  

De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda (63 procent) inom städ- och servicetjänster i Sverige. Den del av städ- och servicepersonalen som är anställda inom stat, kommun och landsting (inklusive offentligt ägda företag) har minskat med 18 procentenheter sedan 2005. Trenden är dock att kommuner och landsting bedriver mer städning i egen regi. I två år i rad har antalet anställda inom kommunalt eller av landsting ägda företag ökat något. 

En klar majoritet av företagen har utökat sitt tjänsteutbud under de senaste tre åren och planerar också att utöka utbudet av tjänster kommande år. Det är också en av förklaringarna till att det blir allt vanligare att arbeta som underentreprenör. Fler företag än tidigare kallar sig för service- eller facilityföretag snarare än städföretag. 

 

Den internationella städ- och FM-branschen 

Omsättningen för städ- och facility management-branschen internationellt ligger på 107 miljarder euro. Det innebär en tredubbling under de senaste 20 åren. Under samma tid har antalet anställda ökat med 80 procent och ligger nu på 3,9 miljoner personer.  

 


Rapporter

 

   EFCI-trendrapport

Den europeiska städbranschen har vuxit enormt under tjugo års tid. Idag har den en omsättning på 107 miljarder euro och sysselsättningen har ökat med 80 procent. Branschen sysselsätter 4 miljoner människor. Rapporten presenterar utvecklingen i branschen från olika perspektiv, samt relevant statistik.