Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö i städbranschen

Arbetsmiljön är en viktig fråga och den är arbetsgivarens ansvar. Städbranschen är en arbetsintensiv bransch där de anställda är den viktigaste resursen. Därför har vi på Almega Serviceföretagen tillsammans med facken och Prevent tagit fram material och hjälpmedel kring ergonomi i städbranschen. Bland annat kan du ta hjälp av 39 filmer om arbetsteknik för de olika arbetsmoment som städpersonalen använder under sin vardag.

Du hittar allt om städ här och filmerna här, på Prevents webbplats. 

Ergonomiutbildning inom SRY

Städbranschen tillsammans med facket erbjuder utbildning inom städ. Ett viktigt moment i utbildningen är arbetsmiljön. Du kan läsa mer om SRY-utbildningen här.

Arbetsmiljöansvar

Företag är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undvika olyckor och ohälsa i verksamheten. I  arbetsmiljölagen  ställs krav på att du som arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer, läs mer på Arbetsmiljöverket.

Du ska som arbetsgivare

  • Planera, leda och följa upp verksamheten så att kraven i arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs.

  • Ange mål för arbetet med verksamhetens arbetsmiljö.

  • Identifiera och bedöma riskerna i arbetet och förvissa dig om att arbetstagarna har de kunskaper som behövs för att undvika olyckor och ohälsa

  • Åtgärda de risker som identifierats och upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart.

  • Organisera rehabiliteringsverksamheten i företaget.

  • Följa de förelägganden och förbud som meddelats av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också hur medarbetarna upplever den psykiskt.

Mer information och checklistor hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden under avsnitt Arbetsmiljö. Du som medlem är också välkommen att kontakta våra kunniga experter på arbetsmiljölagstiftning.

Om olyckan är framme

Arbetsgivare som fått kännedom om inträffad arbetsskada är skyldig att anmäla skadan till Anmäl arbetsskada, Försäkringskassan. Den anställde kan också ha rätt till ersättning enligt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), läs mer på Avtalat.

Diskriminering och likabehandling

För att upprätthålla en god arbetsmiljö ska du som arbetsgivare vara uppmärksam på trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detta är diskriminering och förbjudet i arbetslivet. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare löpande arbetar med att förebygga och förhindra detta på arbetsplatsen. Information och checklista finner du som medlem i Arbetsgivarguiden, Diskriminering och likabehandling.

Kontaktpersoner

Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 03 +46 70 345 69 03 E-post

Läs mer

Michelle Jacobsson

Kommunikatör

Stockholm

+46 8 762 69 74 +46 72 019 45 90 E-post

Läs mer