Arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö i städbranschen

Arbetsmiljön är en viktig fråga och den är arbetsgivarens ansvar. Städbranschen är en arbetsintensiv bransch där de anställda är den viktigaste resursen. Därför har vi på Almega Serviceföretagen tillsammans med facken och Prevent tagit fram material och hjälpmedel kring ergonomi i städbranschen. Bland annat kan du ta hjälp av 39 filmer om arbetsteknik för de olika arbetsmoment som städpersonalen använder under sin vardag. 

Du hittar allt om städ här och filmerna här, på Prevents webbplats. 

Ergonomiutbildning inom SRY

Städbranschen tillsammans med facket erbjuder utbildning inom städ. Ett viktigt moment i utbildningen är arbetsmiljön. Du kan läsa mer om SRY-utbildningen här. 

Arbetsmiljöansvar

Företag är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undvika olyckor och ohälsa i verksamheten. I arbetsmiljölagen ställs krav på att du som arbetsgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.  

Om olyckan är framme

Det är viktigt att rapportera olyckshändelser till AFA Försäkring. Då kan den anställde få extra ersättning från AFA Försäkring som har hand om kollektivavtalade försäkringar.

Du ska som arbetsgivare: 

  • planera, leda och följa upp verksamheten så att kraven i arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs   
  • ange mål för arbetet med verksamhetens arbetsmiljö   
  • identifiera och bedöma riskerna i arbetet och förvissa dig om att arbetstagarna har de kunskaper som behövs för att undvika olyckor och ohälsa
  • åtgärda de risker som identifierats och upprätta handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart  
  • organisera rehabiliteringsverksamheten i företaget
  • följa de förelägganden och förbud som meddelats av Arbetsmiljöverket

 

Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också hur medarbetarna upplever den psykiskt. 

Mer information och checklistor hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden. Du som medlem är också välkommen att kontakta våra kunniga experter på arbetsmiljölagstiftning.  

 

På Prevents hemsida kan man hitta ytterligare råd kring arbetsmiljö, bland annat har de tagit fram en ny bok med arbetsmiljöråd för hotellstädare som du kan hitta här.

Pågående

Arbetsmiljöverket startar i december 2020 en tillsyn för att kontrollera hur arbetsgivarna förebygger smittrisker i flera branscher. Vi är alla medvetna om vad covid-19 har orsakat i samhället och begreppet smittrisk har fått en ny innebörd för många arbetstagare och arbetsgivare i landet.

I fokus för denna tillsyn är ett urval  av de branscher Folkhälsomyndigheten pekar ut som yrkesgrupper med högre relativ frekvens av covid-19 smitta jämfört med andra branscher. Bl.a. Lokalvård, fastighetsskötsel och hotell och restaurang  är branscher i fokus initialt. Fokus för tillsynen ligger på lokala riskbedömningar, förebyggande åtgärder samt tillbudsrapportering.

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra denna tillsyn genom distansinspektioner (Skype eller undantagsvis telefon). Under 2021 kommer ungefär 1000 inspektioner att genomföras i hela landet. Inspektionerna kommer att föranmälas via telefon och/eller brev. Tillsynsinsatsen ska vara avslutad 31 augusti 2021.