Vi samverkar

Samverkan  för en bättre städ- och servicebransch 

Vi på Almega Service­företagen har en lång historia av aktiv samverkan med andra aktörer för att stärka branschen. Som ensam aktör kan vi bara åstadkomma en del, men tillsammans med andra kan vi förändra saker på riktigt. Därför värnar vi våra samarbeten och väljer att lägga tid och resurser på att delta i dessa. Här nedan beskriver vi några av våra samarbeten och syftet med dem.


Policygruppen  Städ

I Policygruppen  Städ ingår Almega Service­företagen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Fastighets och Kommunal. Tillsammans arbetar vi med att påverka, sprida information och ta fram hjälpmedel för en sund städbransch. Tillsammans har vi bland annat tagit fram: 

Kontaktperson Ari Kouvonen

Stora Branschgruppen

I Stora branschgruppen ingår en rad arbetsgivar­organisationer så som Almega Service­företagen, fack­förbund, bransch – och intresse­organisationer, samt myndigheter. Tillsammans arbetar Stora Branschgruppen för att hitta lösningar som bidrar till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i landet. Det gör vi bland annat genom att: 

  • anordna informativa seminarier 
  • ha enskilda möten för att informera riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. 

Tillsammans har vi bland annat drivit igenom lagändringen för redovisning av skatter och avgifter på individnivå. För närvarande driver vi  för ändring av sekretesslagen mellan myndigheter, vilket skulle stärka myndigheternas möjligheter att bekämpa ekobrott och därmed bidra till en sund konkurrens.

Skatteverkets sida

Kontaktperson Ari Kouvonen 

Nätverk Serviceupphandling

Nätverket Serviceupphandling ingår medlems­företag i Almega Service­företagen, Skatteverket, offentliga upphandlare och upphandlingskonsulter. Gruppen tar fram underlag och dokument för bättre städ– och serviceupphandlingar 

Det är vanligt med stora brister i serviceupphandlingar. Många gånger ställer upphandlare krav som de sedan inte följer upp. Det gynnar mindre seriösa aktörer och bidrar till osund konkurrens på städ- och servicemarknaden. Två tredjedelar av Service­företagens medlemmar deltar inte i offentlig upphandling, vilket är ett samhällsproblem då konkurrensen försämras vid för få anbud.  

Nätverket har bland annat tagit fram: 

Kontaktperson Ari Kouvonen 

Integrationspakten

Kompetensförsörjning  att hitta personal med rätt kvalifikationer – är ett stort problem för städ- och service­företag i dag. Samtidigt står en stor grupp utanför arbetsmarknaden. En stor del av dem är utrikes föddaHär finns en stora möjligheter för fler att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt minska kompetenskrisenAv den anledningen ingår vi på Almega Service­företagen i Integrationspakten som är ett samarbete med Stockholm Stad.  

Integrationspakten

Kontaktperson Jessica Forss Katz