Ansök om auktorisation

Vi jobbar tillsammans med fack och företag för en hållbar, seriös och väl ansedd bransch. Genom att kontrollera och framhålla företag som är föredömen inom branschen når vi dit. Här hittar du information om hur du ansöker om eller förnyar er auktorisation.

Anmälningsplikt

Auktoriserade företag har en skyldighet att vid större förändringar inom bolaget meddela kansliet om detta. Exempelvis vid namnbyte, ägarbyte, förvärv av bolag, konkurs etc.

Sanningsförsäkran

Företaget ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Därför är anmälningsplikten viktig för att säkerställa att informationen under hela auktorisationsperioden är korrekt.

Arbetskraftskostnad/omsättning

I de fall där företaget har en arbetskraftskostnad/omsättning som understiger 65 procent kommer det att krävas en förklaring av företaget.

Miljöledningssystem

För att kravet om miljöledningssystem ska kunna följas upp på ett bra sätt krävs certifikat (ISO, FR eller motsvarande) alternativt tydlig dokumentation över följande områden:

  • Miljöutredning
  • Miljöpolicy
  • Miljömål
  • Handlingsplan

Flera bolag

I de fall där två eller flera bolag med olika organisationsnummer marknadsförs under samma namn och därmed kan förväxlas av kund – måste samtliga bolag vara auktoriserade.

Auktorisationsutbildning

Auktoriserade företag förbinder sig till att minst en person i ledande befattning genomgår en kostnadsfri auktorisationsutbildning i Almegas regi under auktorisationsåret.
Mer om auktorisationsutbildningen

Flera verksamhetsområden

Vid de fall där ett företag ansöker om auktorisation, måste företaget ansöka för hela bolaget. Om det ingår flera verksamheter i bolaget gäller endast auktorisationen för de områden som hör ihop med avtal tillhörande serviceentreprenad.

Underentreprenör

Det är av stor vikt att företagen tar ansvar för eventuella underentreprenörer och informerar dessa om auktorisationsvillkoren. Organisationsnummer på underentreprenörer skickas in i samband med ansökan.

Kontroll

I  vår kontroll av auktoriserade företag och eventuella underentreprenörer används följande kontrollsystem; Bolagsverket, CreditSafe, Market Manager, UC, Skatteverket och Almegas olika medlemssystem. Utöver detta granskas den information som vid ansökan eller vid andra kontroller begärs in av företagen.

Eventuell extern information kring misstankar om krav som ej uppfylls av något auktoriserat bolag, kommer att granskas och följas upp.

Avgifter

Företagets omsättning  Årsavgift
Mindre än 10 Mkr 5.000 kr
Mellan 10 och 50 Mkr 10.000 kr
Mellan 50 och 100 Mkr 15.000 kr
Över 100 Mkr 20.000 kr

Maximal avgift för koncern som auktoriserar fler än en (1) juridisk person: 40 tkr.

För godkännande

För att företaget ska bli godkänt krävs att samtliga krav uppfylls och att all begärd information har skickats in.

Förnyelse

Förnyelse av auktorisation måste göras en gång om året, då intyget bara är giltigt i ett år (ni kan se på ert intyg när er auktorisation går ut). Inför förnyelse går vi ut i god tid med uppmaning per mejl samt även ett påminnelsemejl om så krävs till företagets angivna kontaktperson. Missar ert företag att förnya ansökan mister ert företag sin auktorisation och måste då vänta ett helt år innan ni får ansöka igen.

Ansök/förnya er auktorisation här

Läs gärna igenom auktorisationskriterier


Håll också gärna koll på viktiga datum kring auktorisationen.