Arbetstillstånd

Som arbetsgivare måste du kontrollera anställdas rätt att vistas och arbeta i Sverige, både innan du anställer och under anställningen. De flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i Sverige. Du måste också meddela Skatteverket, och i vissa fall Migrationsverket, om du har anställda som behöver arbetstillstånd.

För att underlätta processen vid nyanställning och anställning av medarbetare med arbets- och uppehållstillstånd erbjuder vi en vägledning. I den får du en överblick av dina skyldigheter som arbetsgivare. Den berör de vanligaste arbets- och uppehållstillstånden. Vägledningen är framtagen av Almega Serviceföretagen i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Fastighets, Kommunal och Skatteverket.

Om du anställer någon som inte har rätt att vara eller arbeta i Sverige kan du få betala en straffavgift, fråntas rätten till alla offentliga stöd, bidrag och förmåner under fem år, bli återbetalningsskyldig till tidigare utbetalda bidrag och/eller dömas till böter eller fängelse.

Tänk på att myndigheterna inte informerar arbetsgivare om en anställds arbetstillstånd är på väg att gå ut.

Säkerhetsprövning av personal

I det fall att du anställer någon som ska arbeta på en säkerhetsklassad tjänst ska denne säkerhetsprövas. Det betyder att du som arbetsgivare behöver göra ytterligare kontroller. För säkerhetsklass 3 ska du som arbetsgivare genomföra en intervju med kandidaten och sedan ska säkerhetspolisen göra en registerkontroll som bland annat visar om personen förekommer i belastnings- och misstankeregistret.

Läs mer om säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen här
Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass hos Säkerhetspolisen här

Samordningsnummer

Att en arbetssökande har ett samordningsnummer innebär inte per automatik att denne har rätt att arbeta i Sverige. Den arbetssökande behöver presentera en originalhandling från Migrationsverket som visar att personen har rätt att arbeta i Sverige. Du som arbetsgivare bör ringa Migrationsverket för att få bekräftat från myndigheten att handlingen är aktuell.