Hoppa till innehåll

9 argument för rut-avdraget

1. Rut-avdraget är samhällsekonomiskt gynnsamt

Rut-avdraget är närmare 90 procent (!) självfinansierat1, om man ser till de positiva samhällsekonomiska vinsterna på sikt. Nästan oavsett hur man räknar så är nettokostnaderna (dvs., de faktiska kostnaderna som avdraget innebär för samhället)  väldigt låga, i och med den samhällsekonomiska vinst som  uppnås.

Hemservicebranschen är personalintensiv och erbjuder jobb med lägre trösklar. Att gå från utanförskap till arbete innebär betydande samhällsvinster i form av fler som etablerar sig i det svenska samhället samtidigt som det bidrar med ökade skatteintäkter och minskade bidragsutbetalningar.

Enligt ett räkneexempel från Ekonomifakta innebär vinsten
av att gå från arbetslöshet till arbete (med en lön på 22 000
kronor/månad), en samhällsvinst på 28 900 kronor per individ och månad. Av detta tillfaller en del individen, men 85 procent tillfaller staten i form av ökade skatteintäkter och minskade kostnader för bidrag.

2. Vita rut-jobb marginaliserar den svarta marknaden

En av de viktigaste anledningarna bakom rut-reformen var att man ville marginalisera den svarta marknaden för hushållsnära tjänster.

Över tid har de vita rut-jobben omintetgjort den svarta marknaden – enligt Skatteverket handlar det om över 70 procentig minskning sedan reformen infördes.

Minskningen av den svarta marknaden kan givetvis bero på flera saker. Reformen har haft en normaliserande effekt när det gäller att köpa rut-tjänster samtidigt som ökade bokförings- och faktureringskrav på företag och minskad kontanthanteringen i samhället över tid också bidragit till att minska den svarta marknaden.

Sammantaget kan man konstatera att rut-reformen haft många positiva effekter för hela samhället – såväl för köpare, säljare, utförare som skattebetalare. En vit rut-bransch bidrar till samhällsekonomin, kundernas ökade medvetenhet och branschens professionalisering.

3. Branschen bidrar med instegsjobb och uppmuntrar till karriärresor

Hemservicebranschen skapar jobbtillfällen med yrken som är
personalintensiva, universella och framtidssäkrade. Branschen överpresterar när det gäller inkludering och mångfald jämfört med övriga näringslivet. Framför allt inom hemstädning sysselsätts personer som annars skulle stå längre från arbetsmarknaden – såsom utrikes födda, långtidsarbetslösa, och personer med funktionsnedsättning.

Städyrket är dessutom en språngbräda för karriärresor till
andra jobb eller till att starta eget. Branschen erbjuder flexibla jobb med möjlighet att kombinera med fritid, studier och annat för personer som annars skulle haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden – eller för den som vill byta bransch. Läs gärna mer om städarnas vardag på www.ettriktigtviktigtjobb.se.

 • Städare är bland de topp tio vanligaste yrkena i Sverige och
  bland topp tio som bryter långtidsarbetslöshet.
 • Över fyra av tio nyanställda i branschen kommer direkt från
  arbetslöshet.

4. Rut-jobb ger ”hemnyckeln” till det svenska samhället

Hemservicebranschen är en av få branscher med låga trösklar till arbete. Branschen erbjuder jobb som går att lära sig på plats, möjligheten att börja jobba utan tillräckliga språkkunskaper och tillfällen att öva på svenskan på arbetsplatsen. På så sätt är branschen ”hemnyckeln” till det svenska samhället i dubbel
bemärkelse.

 • Rut-företag anställer fler än dubbelt så många
  utrikes födda som övriga näringslivet (42,6 procent i
  hemservicebranschen jämfört med 20,4 procent bland
  övriga företag).
 • Nästan två av fem rut-företagare är utlandsfödda, att
  jämföra med övriga näringslivet där motsvarande siffra är
  en knapp femtedel.
 • Städning och hemservice är bland de vanligaste yrkena
  i utsatta områden. Över 14 procent av de sysselsatta
  kvinnorna (däribland nästan en tredjedel av alla nyanlända kvinnor) och uppemot 11 procent av männen i utsatta områden arbetar inom städning och hemservice.

5. Avdraget möjliggör ökad jämställdhet för konsumenter och anställda

Rut-reformen har bidragit till ökad jämställdhet, såväl på
arbetsmarknaden som i de svenska hemmen. Ju mer hushållsnära tjänster som köps in, desto lättare blir det för hushållen att få vardagspusslet att gå ihop och att minska det obetalda hushållsarbetet. Dessutom är hemservice bland de mest kvinnodominerade branscherna såväl bland anställda som  företagare.

 • Rutindikatorn för 2022 visar att tre av fem köpare är
  kvinnor och att den vanligaste tjänsten är hemstädning (68 procent).
 • Över hälften av anställda i rut-företag är kvinnor.
 • Fyra av tio företagare i branschen är kvinnor, jämfört med drygt tre av tio i övriga näringslivet.
 • Utlandsfödda kvinnor utgör 23 procent av rut-företagarna, att jämföra med övriga näringslivet där motsvarande siffra är 6 procent.

6. Rut-tjänsterna ger ökad frihet till hushållen

Ett viktigt syfte med reformen var att bidra till att frigöra tid till fritid eller professionellt arbete för köparna. Genom att minska stress och dubbelarbete innebär de hushållsnära tjänsterna ökad frihet till hushållen.

 • Cirka 30 procent av hushållen som köpte rut-tjänster
  2017 var barnfamiljer och totalt stod de för 44 procent av
  avdragsbeloppet.
 • Hälften av alla hushåll hörde till kategorierna 57 år eller äldre.
 • Hushåll med väldigt små barn ökade sitt marknadsarbete
  mest, ställt mot jämförbara grupper som inte köpt ruttjänster

7. Hushållsnära tjänsterna blir vanligare i hela landet

Marknaden för hushållsnära tjänster finns runt om i hela världen. Tack vare rut-reformen får fler och fler i Sverige tillgång till vita hushållsnära tjänster. Utvecklingen har gått spikrakt uppåt sedan införandet 2007, vilket betyder att fler människor får tillgång till professionella hushållsnära tjänster som underlättar vardagen.

Enligt Rutindikatorns sammanställning för 2022 köpte 1,2
miljoner svenskar rut-tjänster för nästan 7,5 miljarder kronor. Det betyder att mer än 10 procent av Sveriges befolkning köpt rut-tjänster, varav städtjänsterna utgjorde nästan 70 procent av rut-köpen.

Ökningen av rut-tjänster under 2022 fortsätter i hela landet, där Västmanlands län stod för den högsta ökningen (cirka 19 procent) och den lägsta ökningen gjordes i Kalmar (2,5 procent). Användningen av avdraget varierar över landet, vilket kan förklaras av flera olika aspekter såsom demografi, utbildningsnivå, konsumtionsvanor och företagartradition.

8. En hållbar tjänst för en hållbar vardag

Rut-avdraget har bidragit till att hushållsnära tjänster blivit mer hållbara. I takt med att fler anlitar rut-företag så normaliseras användningen av avdraget och kunderna får en högre medvetenhet för kvalitet och
hållbarhet i tjänsterna.

Det leder i sin tur till att oseriösa företagare konkurreras ut, till förmån för seriösa företag som erbjuder professionellt utförda tjänster med hållbara produkter, professionalism och goda arbetsvillkor. Ju fler som arbetar vitt,
desto fler omfattas av större trygghet och sociala försäkringar.

När du anlitar ett företag bland Almega Hemserviceföretagens medlemmar kan du dessutom vara säker på att alla anställda omfattas av kollektivavtal.

9. Stabiliteten i reformen har möjliggjort branschmognad och bättre villkor

Politikerna har tagit till sig av de positiva effekterna som rut-avdraget fört med sig. Sedan 1 januari 2021 har avdragets utformning legat fast vid dagens nivå och utformning, vilket har skapat stabilitet i hemservicebranschen och bidragit till branschmognad och bättre villkor.

De senaste åren har antalet företag som erbjuder rut-tjänster stabiliserats till en nivå omkring 25 500 företag, visar Rutindikatorns sammanställning för 2022. Tack vare stabiliteten i reformen utmärker sig Sverige i internationella sammanhang när det gäller minskade svartköp samt ökad branschmognad och goda arbetsvillkor.

Bland Hemserviceföretagens medlemmar var uppemot 59 procent anställda på heltid och bland anställda på Hemserviceavtalet (fack- och arbetsgivarorganisationers kollektivavtal för företag som erbjuder hushållsnära tjänster) arbetade nästan fyra av fem i en högre
deltidsanställning (motsvarande 75 procent eller mer).

Det här vill Almega Hemserviceföretagen

 • Ställ krav på kollektivavtal.

 • Endast seriösa utförare ska beviljas rut-avdrag.

 • Rut-tjänsterna kan frigöra mer tid till välfärden.