Hoppa till innehåll

Fakta om branschen: städ­företagen

Städare är ett av Sveriges vanligaste yrken och bland de viktigaste yrken som bryter långtidsarbetslöshet. Över 76 600 människor arbetar inom städyrket i Sverige, med allt från kontors- till industristädning, hemservice, på restauranger och byggarbetsplatser. Städare utför dagligen samhällsbärande och livsviktigt arbete. Dessutom bidrar branschen till att stärka integrationen genom att erbjuda ett inträde på arbetsmarknaden för bland andra utrikes födda och kvinnor.

Den här texten försöker ge en övergripande bild av städ­branschen och dess utveckling. Vill du läsa mer om branschen, eller våra andra branscher, hänvisar vi till bransch­rapporterna som du hittar här.

Företag i branschen

Almega Städ­företagen har cirka 900 medlems­företag som tillsammans har uppemot 28 000 (årsarbetande). Företagen omsatte närmare 17 miljarder 2020.
Sveriges privata städbransch består av 3 380 aktiebolag. Fyra av fem företag (2 765) är mikro­företag, det vill säga de har 9 anställda eller färre. En halv procent (17) har fler än 250 anställda.

Anställda i branschen

Städ­branschen sysselsätter över 76 600 människor årligen. Städare är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i Sverige, och över 70 procent av anställda i branschen är kvinnor. Inom offentlig sektor är siffran närmare 90 procent.
Almega Städ­företagen sysselsätter uppemot 28 000 anställda, vilket motsvarar en majoritet av den privata städ­branschen. Nästan två tredjedelar av alla i städ­branschen är utrikes födda. Andelen heltidsarbetande (minst 35 timmar i veckan) har haft en stadig ökning över tid mot 68 procent, enligt en medlems­undersökning.

Kompetensförsörjning

Städ­branschen är en viktig sysselsättnings- och integrationsmotor. Branschen sysselsätter i hög grad kvinnor och utrikes födda. Enligt Arbetsförmedlingen är städare ett av topp tio vanligaste yrken som bryter långtidsarbetslösheten. Efterfrågan på städare är hög, både i närtid och på fem års sikt.
De flesta som nyanställdes i branschen kommer direkt från arbetslöshet och över två av tre anställda är födda utanför Sverige, visar Service­företagens senaste bransch­rapport Städ och service 2022. Även om en hög andel nyanställda kommer från arbetslöshet, så har den sjunkit över tid. Den andra viktigaste rekryteringskällan kommer från konkurrenter i branschen. Branschen har över tid vuxit i rasande fart och det finns stora möjligheter att få jobb, men många företagare pekar på att det är svårt att nyrekrytera. Bristen på sökande och språkkunskaper hos de som söker jobb är två viktiga faktorer som spelar in.

Utvecklingen i branschen

Konkurrensen från oseriösa aktörer i branschen samt osund konkurrens från offentliga aktörer upplevs som ett stort problem för företagen. Många företag väljer att inte delta i offentlig upphandling, främst på grund av för stort prisfokus, komplicerade processer och dålig uppföljning.
De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda (uppemot 70 procent) inom städ- och servicetjänster i Sverige, medan offentliganställda uppgår till en knapp tredjedel (cirka 30 procent). Den del av städ- och servicepersonalen som är anställda inom stat, kommun och region (inklusive offentligt ägda företag) har minskat med över tid. Trenden är dock att kommuner och landsting bedriver mer städning i egen regi. I några år har antalet anställda inom offentligt ägda företag ökat något.
Många företag ökar sitt tjänsteutbud, vilket är en av förklaringarna till att det blir allt vanligare att arbeta som underentreprenör i branschen. Fler företag än tidigare kallar sig för service- eller facility-företag snarare än städ­företag.

Den europeiska städ­branschen

Städ­branschen har ökat markant över tid, både sett till antalet företag, omsättning och anställda. Under 2018 verkade över 280 000 företag i branschen i Europa, med en omsättning på 120 miljarder euro och över 4 miljarder anställda.

Källor

  • Bransch­rapport Städ och service 2022, Almega Service­företagen
  • EFCI – European Cleaning and Facility Services Industry, 2020
  • SCB:s yrkesstatistik
  • Arbetsförmedlingens yrkesstatistik, analyser och prognoser

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Hannes Sjöberg

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 60 28 +46 72 229 37 90 E-post

Läs mer