Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Auktorisationen är ett viktigt led i att stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Serviceföretag stärks hela branschen. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.

Förutom ett enkelt sätt att visa kunderna att företaget är ett seriöst och ansvarstagande serviceföretag ger auktorisationen också möjlighet att träffa andra i branschen någon gång per år. Man får då chansen att träffa branschkollegor för erfarenhetsutbyte och möjlighet att stärka sina nätverk.

För att ansöka om att bli Auktoriserat Serviceföretag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande branschorganisationer:

  • Almega Serviceföretagen (städföretagen/fönsterputsföretagen, FM-företagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen),
  • Fastighetsarbetsgivarna
  • Samhallförbundet.


Autkorisationsnämnden
Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Serviceföretagens näringspolitiske chef.

Nämndens möten äger rum 3 gånger per år

Nämndens ledamöter
Inger Jonasdotter, ordförande
Sonja van der Star, Götalands Lokalvård AB
Kent Norberg, Norrlands Miljövård AB
Nikola Baric, Sesab Service Aktiebolag
Peter Ohlsson, HSB Städ AB
Jari Visshed, Fastighetsanställdas Förbund
Johan Ingelskog, Svenska Kommunalarbetareförbundet
Ari Kouvonen, Almega Serviceföretagen