Hoppa till innehåll

Arbetstillfällen

Bland de långtidsarbetslösa ungdomarna dominerar personer utan gymnasie­utbildning, personer med utländsk bakgrund samt funktionsnedsatta. Det finns samtidigt ett rekordhögt antal lediga jobb och vakanser. Runt 50 000 jobb var vid varje given tidpunkt i snitt lediga under 2012 och i privat sektor var 20 000 – 25 000 jobb vakanta.

Regeringen har genomfört flera reformer för att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen har exempelvis tagit initiativ till halverade sociala avgifter, nystartsjobb för personer som varit arbetslösa i minst sex månader, förenklat reglerna för visstids­anställningar samt halverat restaurangmomsen.

Jobbpakten

Med Jobbpakten sökte regeringen en överenskommelse med arbetsmarknadens parter. Målet var att få fram fler jobb. En idé som diskuterades mellan parterna var att unga under 25 år skulle få 75 procent av lönen och utbildning en fjärdedel av arbetstiden. Statens bidrag skulle vara lägre arbetsgivar­avgifter och pengar till handledare. Samtalen har avbrutits och nu hoppas regeringen att enskilda arbetsgivar- och fack­förbund ska kunna enas om specifika insatser.

Offentliga uppdrag

Privata aktörers roll inom välfärdssektorn har diskuterats intensivt de senaste åren. Fokus för debatten gäller riskkapitalaktörers roll inom primärt sjuk- och äldrevården samt inom skolområdet. Frågan bör beaktas utifrån FM-företagens kommunikationsarbete. Vi bedömer dock risken för att FM-företagen dras in i denna diskussion som begränsad.

Frågan om outsourcing diskuteras endast i begränsad utsträckning. Historiskt har huvudfokus legat på off shoring (vilket i media ofta sammanblandas med outsourcing).

Den offentliga sektorns effektivitet har indirekt varit uppe för diskussion inom ramen för debatten kring privata aktörers roll i välfärdssektorn. Översynen av regelverket för offentlig upphandling har också berört frågan om den offentliga sektorns effektivitet. Utredningen om offentlig upphandling har överlämnats av regeringens utredare Anders Wijkman till Socialdepartementet och nu väntar en intensiv politisk process.

Upphandlingsutredningen har lagt relativt stort fokus på så kallade transformativa lösningar. Detta innebär att offentliga upphandlingar i större utsträckning ska frångå upphandlingar av en specifik produkt och istället fokusera på helhetslösningar och innovativa lösningar. För att komma framåt i detta arbete anser utredningen att dialog och samverkan bör ske med näringslivet.

Växande bransch

Facility management är en växande bransch där de största företagen idag sysselsätter cirka 25 000 personer i Sverige. Utvecklingen har gått snabbt och förutsättningarna för expansion är fortsatt goda. Kännedomen om branschens framväxt och betydelse bedöms dock som begränsad. Det finns ett behov av att synliggöra branschens som efter år av tillväxt fått en ökad betydelse för viktiga samhällsutmaningar. Nedan följer en översiktlig genomgång av för FM-branschen relevanta samhällsfrågor.

Det finns idag över 400 000 arbetslösa i Sverige, 100 000 i åldern 18–24 år. Bland de unga har 35 000 varit arbetslösa mer än sex månader. Arbetslösheten i allmänhet, och ungdomsarbetslösheten i synnerhet, utgör en av de stora politiska frågorna inför valet 2014.