Hoppa till innehåll

Konkurrens på lika villkor

Konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning för en väl fungerande marknad och därför en viktig fråga för Almega Service­företagen.

Konkurrensen kan påverkas av många olika företeelser och handlingar, såväl fullt lagliga och olagliga. Statliga stöd lönebidrag, kollektivavtalstillämpning, skattefusk och efterlevnad av föreskrifter är några exempel.

Anmälan Konkurrensverket

Vid misstanke om osund konkurrens kan man göra en anmälan till Konkurrensverket (KKV). För Konkurrensverket är det mycket angeläget att få reda på om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

I dokumentet nedan finns instruktioner för hur en sådan anmälan går till.

Forum för konkurrens på lika villkor på marknader med arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta

Forum för konkurrens på lika villkor ska arbeta förebyggande genom sina informationskanaler. Forumet kan göra rekom­mendationer och ge idéer till berörda aktörer och beslutsfattare.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan marknadens parter.

Mål

En fungerande konkurrenssituation på marknader där det förekommer arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta arbetstagares deltagande i arbetslivet.

En kontinuerlig dialog mellan marknadens parter för ökat kunskapsutbyte och förtroende.

Agenda

Diskussion om principiella frågeställningar, t.ex. gällande styrning och kontroll, uppföljning av regler, mål samt överenskommelser.

Utarbeta och kommunicera gemensamma ståndpunkter.

Forum för konkurrens på lika villkor

Forum för konkurrens på lika villkor ska arbeta förebyggande genom sina informationskanaler. Forumet kan göra rekommendationer och ge idéer till berörda aktörer och beslutsfattare.