Hoppa till innehåll

Stark efterfrågan på saneringstjänster

Saneringsbranschen är inne i en positiv trend med en stark efterfrågan och förbättrad lönsamhet. Branschen omsätter nästan 6 miljarder kronor och sysselsätter 5 000 medarbetare, där var femte anställd är kvinna. Det visar en ny rapport från Almega Serviceföretagen.

– Saneringsbranschen är i en stark utvecklingsfas. Tjänsteutbudet har delvis förändrats och förstärkts, idag erbjuder saneringsföretagen ett bredare utbud av tjänster, säger Marcus Lindström, chef, Almega Serviceföretagen

Trots att branschen påverkats något av pandemin förväntas orderutvecklingen och omsättningen öka under 2021 och 2022. Dessutom har den lönsamhetsförbättring som registrerades 2020 fortsatt.

Ökande rekryteringsbehov är ytterligare ett tecken på att saneringsbranschen har positiv utveckling.

– I bra tider ökar naturligtvis också behovet av kompetens. Nio av tio medlemsföretag uppger att det råder brist på saneringstekniker, säger Marcus Lindström.

En annan glädjande nyhet är att andelen kvinnor i saneringsbranschen ökar. Nästan var femte anställd i branschen är kvinna (19,3 procent).

– Det är tydligt att kvinnor numera söker sig till saneringsbranschen, vilket är mycket glädjande. Kompetenta medarbetare behövs för att möta den fortsatt stora efterfrågan som finns på saneringstjänster, fortsätter Marcus Lindström.

Om rapporten

Rapporten har tagits fram av Almega Serviceföretagen. Informationsinhämtningen till denna rapport har skett via statistikinsamling samt genom en enkätundersökning bland medlemsföretagen. Statistiken i rapporten bygger främst på finansiell information från årsredovisningar för den grupp som ingår som underlag. För detta har Soliditets Nordic Business Key använts.

Statistiken inhämtades under januari 2022 och bygger på senast registrerade årsredovisningar, som i huvudsak motsvarar kalenderåret 2020. Branschstatistiken har använts för att definiera branschens storlek, tillväxt och nyckeltal. Utöver den finansiella statistiken från Soliditet har även Svenskt Näringslivs lönestatistik använts för att definiera löne- och personalkostnader, ålders- och könsstrukturen i branschen.

För enkätundersökningen har analysverktyget Questback Essentials använts. Enkäten cirkulerades till 146 företag och var öppen mellan 25 november och 17 december 2021.

47 företag medverkade genom att svara på enkäten.

Almega Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb inom servicebranschen.

Almega Serviceföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag, där branscherna facility management, hemservice, sanering, städ ingår. Totalt har föreningen cirka 1 300 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 55 000 personer.

För mer information, kontakta gärna:

Michelle Jacobsson, kommunikatör, Almega Serviceföretagen

michelle.jacobsson@almega.se, Tel: 08-762 69 74,